Wat doet het CHG?
 
image theekoepel
Behoud en bescherming van cultuurhistorische waarden
Het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek zet zich op regionaal niveau in voor behoud en bescherming van alle cultuurhistorische waarden en elementen, die bepalend zijn voor het wereldwijde unieke karakter van de Duin- en Bollenstreek
 
Waarom?
Om de culturele diversiteit van de dorpen en het landschap niet alleen te behouden maar vooral te versterken. En dat doet men vooral door voort te bouwen op de voor de Duin- en Bollenstreek kenmerkende cultuurhistorische waarden en elementen.
 
Hoe? 
Daarom werkt het CHG eensgezind samen met lokale cultuurhistorische verenigingen, stichtingen en musea en regionale, provinciale en landelijke erfgoedorganisaties aan de bewustwording van bewoners, organisaties en overheden van de Duin- en Bollenstreek door
 
 

het actief en kritisch benaderen van planologische ontwikkelingen vanuit het perspectief van behoud en bescherming van cultuurhistorische waarden en elementen

  • het bevorderen, dat de cultuurhistorische waarden regionaal samenhangend worden beschermd en blijvend tot hun recht komen in de (besluitvorming over de) verdereimage_molen.jpg ruimtelijke ontwikkeling van de Duin- en Bollenstreek
  • het bijdragen aan beleidsinstrumenten voor ruimtelijke ontwikkeling zoals de Provinciale Cultuurhistorische Hoofdstructuur en de Cultuurhistorische Atlas van de Duin- en Bollenstreek
  • het onderhouden van contacten met relevante partijen om de doelen te kunnen verwezenlijken
  • het gericht adviseren en geven van voorlichting
  • het bevorderen van beschermende maatregelen
  • het stimuleren van cultuurhistorisch onderzoek
  • het organiseren van lezingen en exposities
  • het uitgeven van cultuurhistorische publicaties

 


Het CHG is een culturele ANBI-erkende instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Klik hier voor meer informatie hierover.