Wat doet het CHG?
 
image theekoepel
Behoud en bescherming van cultuurhistorische waarden

Het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) zet zich op regionaal niveau in voor behoud en bescherming van alle cultuurhistorische waarden en elementen, die bepalend zijn voor het wereldwijd unieke karakter van de Duin- en Bollenstreek.

Waarom?

Het is belangrijk om de culturele diversiteit van de dorpen en het unieke karakter van ons landschap en erfgoed niet alleen te behouden maar vooral ook te versterken. Daarbij bouwen we voort op de voor de Duin- en Bollenstreek kenmerkende cultuurhistorische waarden en elementen.

Hoe?

Daarom werkt het CHG eensgezind samen met lokale cultuurhistorische verenigingen, stichtingen en musea en met regionale, provinciale en landelijke erfgoedorganisaties aan de bewustwording van bewoners, organisaties en overheden van de Duin- en Bollenstreek door middel van de volgende activiteiten:

  • het actief en kritisch benaderen van planologische ontwikkelingen vanuit het perspectief van behoud en bescherming van cultuurhistorische waarden en elementen;
  • het bevorderen, dat de cultuurhistorische waarden regionaal samenhangend worden beschermd en blijvend tot hun recht komen in de (besluitvorming over de) ruimtelijke ontwikkeling van de Duin- en Bollenstreek;
  • het bijdragen aan beleidsinstrumenten voor ruimtelijke ontwikkeling zoals de Provinciale Cultuurhistorische Hoofdstructuur en de Cultuurhistorische Atlas van de Duin- en Bollenstreek;
  • het onderhouden van contacten met relevante partijen om de doelen te kunnen verwezenlijken;
  • het gericht adviseren en geven van voorlichting;
  • het bevorderen van beschermende maatregelen;
  • het stimuleren van cultuurhistorisch onderzoek;
  • het organiseren van lezingen en exposities;
  • het uitgeven van cultuurhistorische publicaties.